فرازی از سخنان استاد جعفر حاجی کریم نظری در خبرگزاری فارس .
مهندسی فرهنگی چیست؟ وقتی از مهندسی فرهنگی بحث به عمل می آید یعنی یک سیستم دارای اجزای به هم پیوسته و وابسته برای اهداف فرهنگی و یک نگاه جامع و تخصصی که مشتمل بر همه عناصر دخیل در این سیستم است در واقع معرب اندازه، قیاس و محاسبه در امر فرهنگ می باشد.

مهندسی فرهنگی

مهندسی فرهنگی یک اندازه گیری در به ثمر بخشیدن و جهت دادن، طراحی، بازسازی، نوسازی تحول و تغییر و دکترین ، خط مشی های مؤثر، برنامه و رویه پیشرو و مداخله هدفمند در مسیر فرایند ها و برنامه ریزی های راهبردی کلان حاکم بر تمام نظام و شئون فرهنگ جامعه است. که در همه جا دیده و لمس شود و تصویر واضح و روشنی برای آینده قرار گیرد و این مسئله مهم بایسته است با توجه به شرایط و مقتضیات ملی و جامعه جهانی باشد.

مدیریت فرهنگی چیست؟ مدیریت فرهنگی، اجرا، اداره، کنترل و هدایت مسایل فرهنگی در چارچوب فرهنگ مهندسی شده و در پروسه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به آن است.

ـ پروسه های سیاستگذاری فرهنگی :
• تبیین و ترسیم خط مشی ها
• تألیف خواسته ها (شناخت، تحقق و انطباق آن با برنامه های مد نظر)
• داشبوردها (سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی)
• تشخیص پروژه ها برای اجراء
بنده نزدیک به ۳۰ سال پیش پیشنهاد ایجاد “شورای فرهنگی” را نمودم.

فعالیت فرهنگی مستقل نهادها و ارگان ها و… که این دستگاه های فرهنگی، علمی و مذهبی، انقلابی و اجتماعی و آموزشی هر کدام برنامه خاص دارند که در شورای فرهنگی می توان آنان در یک مسیر صحیح و یک راستا، با همیاری و همکاری خود محکم تر و منظم تر و هزینه کمتر با اهداف مشخص و معین فعالیت و حرکت کنند و عدم آن یک معظل در مهندسی فرهنگی است.

ـ طبق تدوین سند چشم انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ در علم و فرهنگ ما باید در میان کشورهای منطقه “جایگاه اول” و در دنیا “جایگاه تا پانزدهم” قرار گیریم.
آیا این انتظار واقع می گردد؟ با مسوولین و متولیان حاضر فرهنگی کشور این امکان پذیر نیست ، چون آنان توانایی شکل دهی این مسأله مهم را ندارند و قادر به انجام آن نیستند.
در کشور ، ما بیشتر وقت و انرژی و تفکر خود را صرف پدافند فرهنگی نموده ایم اما توجه ای به مهندسی آن نداشته ایم.

پیمایش به بالا