جعفر حاجی کریم نظری (در دفتر مرکزی انتشارات نظری) و با حضور جمعی از نویسندگان شهرستان ورامین اظهار نمود:

“علم” کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است که با هدفمندی تفسیر می گردد و قابلیت بررسی و آزمایش دربارهٔ شیون جهان را دارد.

ارسطو علم را مجموعه‌ای از آگاهی‌های قابل اتکا می‌داند که از لحاظ منطق و عقل ، قابل توضیح و ارایه باشد.

سپس نظری به توضیح انواع علم (علم حصولی و علم حضوری) پرداخت و گفت:

علم «حصولى» صورى است ، یعنى شکلی از معلوم که از ناحیه عالم و محقق حاصل مى گردد و در فضای ذهنى به بیرون از خود آگاه ، عمل مى نماید و معلوم وجود و مفهوم است و به آن متعلق می باشد و «حضورى» است .

“علم” زدودن حجاب یا انکشاف است تا به درک برسد ، آن جا که ملاصدرا می‌گوید: “ادراک هو اللقاء والوصول”و در این رابطه عالم یا نویسنده باید به فهم و درک برسد تا قدرت انتقال داشته باشد.

فهم” دانستن و “درک” گیرندگی و انتقال است.

شما میوه ای مثل لیمو ترش را تصور کنید و “فهم” آن را ترش توصیف می کند اما با چشیدن ، ترشی آن را درک می نماید ، پس می‌توان عنوان کرد : “فهمیدن” در حیطه مسائل نظری و “درک نمودن” در حیطه مسائل عملی است…
در پایان این جلسه توسط مدیر مسوول انتشارات نظری به نویسندگان حاضر لوح تقدیر و یادبود و هدیه ارایه داد.

پیمایش به بالا