انتشارات نظری

سایت رسمی انتشارات نظری

اقتصاد و مدیریت

صکوک استصناع (بررسی ابعاد فقهی، عملیاتی، حسابداری، ریسک) مطابق با اهداف ترسیم شده در سند…

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس