صکوک استصناع

صکوک استصناع

صکوک استصناع (بررسی ابعاد فقهی، عملیاتی، حسابداری، ریسک) مطابق با اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و تبدیل به کشوری توسعه یافته با رشد شتابان و مستمر اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.یکی از عواملی که در جهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقشی اساسی ایفا می¬کند، توسعه بخش مالی کشور است. اهمیت توسعه بخش مالی کشورها به این دلیل است که بخش مالی کارآمد،…

ادامه مطلب