سلسله نشست ها و گفته های جعفر حاجی کریم نظری در دفتر انتشارات نظری

جعفر حاجی کریم نظری

توفیق و سعادت
در سلسله نشست ها و گفته های جعفر حاجی کریم نظری در دفتر انتشارات نظری در ارتباط با “موفقیت” که محصول روان شناسی غربی است بحث نمی کنیم ، هر چند که نتایج نیکویی داشته و مورد استفاده انسان قرار گرفته است.

ادامه مطلب