شوک روانی

موردی به نام طرح صیانت از اینترنت و خطابی با نمایندگان مجلس

موردی به نام طرح صیانت از اینترنت و خطابی با نمایندگان مجلس جعفر حاجی کریم نظری در ملاقات با جمعی از نویسندگان استان تهران در دفتر مرکزی انتشارات، در رابطه با طرح صیانت، خطاب به نمایندگان مجلس گفت : شما هنوز آثار تخریب گرانی بنزین را نتوانستید پاک کنید و از اذهان بزدایید و در این شرایط نابسامان اقتصادی که خیل عظیم مردم از راه شبکه‌‌‌‌‌های اجتماعی درآمدزایی و معشیت خود را تامین و دنبال می‌کنند، خاصه در این ایام ویروس کرونایی که گریبانگیر هموطنان است، شوک روانی وارد و…

ادامه مطلب